Proposition från Statsrådsberedningen

Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning Prop. 2010/11:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att det protokoll om ändring av protokollet om övergångsbestämmelser som är fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen ska godkännas. Ett godkännande av ändringsprotokollet föranleder en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. I propositionen läggs ett förslag till en sådan lagändring fram, som föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Vidare föreslås en ändring i vallagen (2005:837) som innebär att det klargörs att Valmyndigheten ska fördela mandat och utse nya ledamöter och ersättare om Sverige under en löpande valperiod får ytterligare platser i Europaparlamentet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2010.