Proposition från Justitiedepartementet

Följdändringar till en reformerad grundlag Prop. 2010/11:3

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att hänvisningarna i ett antal lagar anpassas till den numrering av paragraferna i regeringsformen som föreslås i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80).

Vidare föreslås att lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar, vallagen (2005:837) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) anpassas till bland annat de benämningar på Europeiska unionens institutioner som följer av Lissabonfördraget.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (2 st)