Proposition från Arbetsmarknadsdepartementet

Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Prop. 2010/11:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller ett förslag till ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Ändringen är i huvudsak en följdändring med anledning av den så kallade sjukförsäkringsreformen, se bland annat prop. 2009/10:45, och den så kallade etableringsreformen, se prop. 2009/10:60. Ändringen kompletterar redan tidigare föreslagna ändringar i samma lag, se ds 2010:23 och prop. 2010/11:1.

Förslaget innebär att kravet på samtycke för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter tas bort. Det ska dock alltjämt krävas att uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Syftet med förslaget är att rent allmänt göra lagen mer ändamålsenlig och bättre anpassad till Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet. Syftet är också att möjliggöra en effektivare och mer rättssäker hantering av personuppgifter och ge förutsättningar för en bättre uppföljning och utvärdering av de arbetsmarknadspolitiska insatserna.

Dessutom föreslås dels en följdändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken, dels en mindre ändring i semesterlagen (1977:480).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2011.