Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten DS 2010:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria, som upprättats inom Arbetsmarknadsdepartementet, innehåller ett förslag till ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Ändringen är i huvudsak en följdändring med anledning av den s.k. sjukförsäkringsreformen och den s.k. etableringsreformen och kompletterar redan tidigare remitterade förslag till ändringar i samma lag, se Ds 2010:23.

  • Sjukförsäkringsreformen - se bl.a. prop. 2009/2010:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete
  • Etableringsreformen - se prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd.

Förslaget syftar även till att mer allmänt göra registerlagen modernare, mer ändamålsenlig och bättre anpassad till Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet.

Det föreslås att kravet på skriftligt samtycke för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter ska tas bort. Det ska dock alltjämt krävas att uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 februari 2011.