Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2012:3

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Departementsskrivelsen innehåller förslag till regeländringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring och i lagen om arbetslöshetskassor.

Det övergripande syftet med ändringsförslagen är att göra reglerna tydligare för att göra det mer förutsägbart för både arbetssökande och myndigheter.

De allmänna villkoren föreslås förändras på så sätt att de endast innehåller villkor för rätt till ersättning som den sökande kan och ska uppfylla från och med första dagen av arbetslösheten.

En genomgripande förändring av systemet för åtgärder i arbetslöshetsförsäkringen föreslås också. Förändringarna innebär att nedsättning av dagpenning inte längre görs och att avstängning från rätt till ersättning är den enda åtgärden för handlingar som inte stämmer överens med villkoren i försäkringen. Fler åtgärdsgrunder införs för att bättre motsvara villkoren i försäkringen, men åtgärderna som sådana blir över lag mildare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)