Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna Prop. 2010/11:131

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

När det s.k. UCITS IV-direktivet genomförs i svensk rätt den 1 augusti 2011 kommer det bl.a. att bli möjligt med gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder och gränsöverskridande förvaltning av investeringsfonder. I dag är det bara möjligt att fusionera fonder som hör hemma i samma stat. I propositionen föreslås att en gränsöverskridande fusion av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. En gränsöverskridande fusion ska inte heller leda till inkomstbeskattning för andelsägarna. Om fusionsvederlag lämnas i pengar ska dock detta vederlag tas upp till beskattning. Är mottagaren begränsat skattskyldig ska vederlaget behandlas som utdelning enligt kupongskattelagen (1970:624).

Förvaltningsbolag ska vara skyldiga att lämna in en särskild självdeklaration för varje av bolaget förvaltad investeringsfond i Sverige. Kontrolluppgiftsskyldigheten när det gäller avyttring genom inlösen av fondandelar kompletteras så att skyldigheten även omfattar situationen när det förvaltande bolaget och investeringsfonden alternativt fondföretaget finns i olika länder. Förvaringsinstituten föreslås ansvara för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt när en investeringsfond förvaltas av ett förvaltningsbolag.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.
________________________________________________________

Riksdagen fattade den 22 juni 2011 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

Laddar...