Proposition från Finansdepartementet

Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut Prop. 2011/12:40

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar av lagen (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut. Bland annat föreslås att bestämmelserna som reglerar Finansinspektionens befogenheter att ingripa mot kreditvärderingsinstituten upphävs samt att Kronofogdemyndigheten ska kunna lämna handräckning vid platsundersökningar.

Propositionen lämnas mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets s.k. ändringsförordning. Enligt förordningen flyttades den 1 juli 2011 tillsynen över kreditvärderingsinstitut från de nationella behöriga myndigheterna (i Sverige Finansinspektionen) till den nya europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2012.

_______________________________________________________

Riksdagen fattade den 25 januari 2012 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)