Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet Prop. 2011/12:70

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag för att genomföra Europaparlamentets och rådets s.k. omnibus I-direktiv. Direktivet innehåller ändringar av en rad sektorsdirektiv på bank-, värdepappersmarknads- och tjänstepensionsområdena. Ändringarna innebär bl.a. preciseringar av de europeiska tillsynsmyndigheternas befogenheter och ändringar som ska ge ett smidigt och effektivt samarbete inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

Bakgrund

Sedan 1 januari 2011 finns en ny struktur inom EU för tillsynen av den finansiella sektorn. Syftet är att uppnå en väsentlig förbättring av möjligheterna att följa och analysera utvecklingen och att vidta relevanta åtgärder för att främja den finansiella stabiliteten inom EU. Strukturen består av tre europeiska tillsynsmyndigheter: Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Systemet omfattar också en europeisk systemrisknämnd.

Myndigheterna ska bland annat:

  • utveckla bindande tekniska standarder
  • verka för en enhetlig tillämpning av det EU-gemensamma regelverket på finansmarknadsområdet
  • kunna fatta bindande medlingsbeslut vid tvister mellan medlemsländernas tillsynsmyndigheter
  • övervaka att medlemsländernas tillsynsmyndigheter följer antagna EU-regler och vid behov utfärda rekommendationer
  • samla in data och information, i huvudsak genom de nationella tillsynsmyndigheterna. I krislägen ska det också finnas särskilda, övernationella befogenheter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...