Proposition från Socialdepartementet

Ändrad könstillhörighet Prop. 2011/12:142

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Ändringarna innebär bland annat att den som ansöker om fastställelse av ändrad könstillhörighet inte längre måste vara svensk medborgare och ogift.

I propositionen görs bedömningen att det nuvarande kravet för fastställelse av ändrad könstillhörighet att sökanden har steriliserats eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga bör avskaffas. De rättsliga konsekvenserna av en sådan ändring bör utredas skyndsamt innan regeringen återkommer med ett förslag till lagstiftning i denna del. Dessa ändringar bör kunna träda i kraft senast den 1 juli 2013.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)