Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag SOU 2007:16

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av den lagstiftning som gäller vid ändring av könstillhörighet. I betänkandet lämnas förslag till en ny lag. Lagförslaget innehåller bl.a. bestämmelser om villkor för ändring av könstillhörighet och om verkan av ett sådant beslut. För att en transsexuell person skall få sin könstillhörighet ändrad krävs enligt förslaget, förutom att han eller hon skall vara konstaterat transsexuell, att han eller hon kan förväntas klara av att leva i en ny könsroll och ha fyllt 18 år. Det tidigare gällande kravet på att personen skall vara ogift har i princip tagits bort. Ett äktenskap skall omvandlas till ett registrerat partnerskap och vice versa om en av makarna eller partnerna får ändrad könstillhörighet, förutsatt att den andre maken eller partnern samtycker till omvandlingen. Kravet på att sökanden skall vara steriliserad eller ha fått sin fortplantningsförmåga upphävd är borttaget och ersatt med ett krav att könskörtlarna skall vara borttagna. Vidare har kretsen av personer som kan få ändrad könstillhörighet i Sverige utvidgats till att även avse utländska medborgare som varit bosatta i Sverige i minst ett år. Den nya lagen omfattar även bestämmelser om ändring av könstillhörighet för personer med tvetydig könstillhörighet (s.k. intersexuella). Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...