Proposition från Justitiedepartementet

Sekretess för uppgifter i utländska databaser Prop. 2011/12:157

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om absolut sekretess för sådana uppgifter i en utländsk databas som genom direktåtkomst är elektroniskt tillgängliga för en svensk myndighet, men som myndigheten på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av Sverige eller EU ingånget avtal med en annan stat eller en mellanfolklig organisation inte får behandla.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 december 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)