Proposition från Socialdepartementet

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet, Prop 2012/13:107 Prop 2012/13:107

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall tas bort. Vidare föreslås följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.