Proposition från Socialdepartementet

Patientlag Prop. 2013/14:106

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att en ny lag, patientlagen, införs.

Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.