Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (S 2011:03) Dir. 2012:113

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 24 mars 2011 kommittédirektiv om stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning (dir. 2011:25). Utredaren har bland annat uppdraget att föreslå en samlad patientlagstiftning.

Utredaren får nu även i uppdrag att lämna förslag till en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ersätter hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), förkortad HSL. HSL trädde i kraft den 1 januari 1983 och har därefter genomgått frekventa ändringar. Som helhet är lagen i sin nuvarande utformning är ålderdomlig och i vissa fall otydlig samt har en svåröverskådlig struktur. Utredarens pågående arbete med en ny patientlag och de följdändringar i HSL som kommer att bli nödvändiga riskerar att ytterligare bidra till dessa brister.

Den nya lagen ska vara en ramlag och samla generella bestämmelser om organisation och ansvarsförhållanden inom hälso- och sjukvården. Det gäller särskilt de bestämmelser i HSL som inte föreslås inarbetas i utredarens förslag till ny patientlag. Det kan även gälla bestämmelser i annan lagstiftning på hälso- och sjukvårdens område.

Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2013.