Proposition från Finansdepartementet

Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur Prop. 2013/14:136

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att det införs en kompetensutvidgande bestämmelse som möjliggör för kommuner och landsting att lämna bidrag till inrättande och drift av forskningsinfrastruktur vid konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier). Vidare föreslås att bidrag till inrättande av forskningsinfrastruktur vid Eric-konsortier ska kunna tas upp i kommunerna och landstingens balansräkning och upplösas under högst 25 år eller redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.
________________________________________________________________
Riksdagen fattade den 10 juni 2014 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)