Proposition från Finansdepartementet

Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet Prop. 2014/15:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att i svensk rätt införa de EU-regler om sanktioner mot personer i ledningen för ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag som följer av det s.k. kapitaltäckningsdirektivet, CRD IV.

Förslaget innebär bland annat att det införs administrativa sanktioner mot ledningspersoner i form av sanktionsavgifter, som maximalt kan uppgå till ett belopp om motsvarande fem miljoner euro, samt ett tillfälligt förbud att utöva uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i kreditinstitut eller värdepappersbolag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)