Proposition från Kulturdepartementet

Statens stöd till dagspressen Prop. 2014/15:88

Publicerad Uppdaterad

I propositionen ges förslag till justeringar av driftsstödet så att regelverket anpassas till de nya förutsättningarna som dagspressen står inför.

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag som bland annat syftar till att skapa större incitament för dagstidningar med driftsstöd att öka sina läsarintäkter samt främja teknisk utveckling och utveckling av affärsmodeller. Förändringarna beräknas också leda till att dämpa konsekvenserna av upplagefallet vid beräkning av driftsstödet. Förändringarna bidrar till att presstödssystemet blir mer effektivt, proportionerligt och rättvist.

I propositionen föreslås även att Presstödsnämnden ska avvecklas och dess uppgifter inordnas inom Myndigheten för radio och tv. En nämnd för presstöd bör inrättas som ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Organisationsförändringen bör vara genomförd den 1 juli 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Statens stöd till dagspressen

    I propositionen ges förslag till justeringar av driftsstödet så att regelverket anpassas till de nya förutsättningarna som dagspressen står inför.