Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66

Publicerad Uppdaterad

Presstödskommittén redovisar i detta slutbetänkande sina överväganden och förslag om ett framtida statligt stöd till dagspressen.

Ladda ner:

Kommittén ansluter sig till de grundläggande motiv och
målsättningar som legat till grund för statsmakternas
tidigare beslut om presstöd.

Massmediernas betydelse för en levande demokrati motiverar
ett fortsatt statligt engagemang. I en tid med snabb
förändring av tidningsutgivningens förutsättningar, och en
ökande osäkerhet om vad den tekniska utvecklingen kommer
att leda till, kan alltför stora ingrepp i nu gällande
reglering leda till oförutsedda och negativa resultat.

De utvecklingstendenser som kommittén redovisar ger ett
underlag för fortsatta överväganden om hur
nyhetsförmedlingens villkor kan tryggas på längre sikt.

Betänkandet innehåller sammanlagt elva kapitel.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Statens stöd till dagspressen

    I propositionen ges förslag till justeringar av driftsstödet så att regelverket anpassas till de nya förutsättningarna som dagspressen står inför.

Laddar...