Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till kommittén om översyn av det statliga stödet till dagspressen Dir. 2012:46

Publicerad Uppdaterad

Utredningstiden för delen om stöd till dagstidningar för nationella minoriteter förlängs. Delbetänkandet ska i stället lämnas senast den 15 september 2012.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 15 december 2011 kommittédirektiv om översyn av det statliga stödet till dagspressen (dir. 2011:112). Enligt kommitténs direktiv skulle ett delbetänkande lämnas senast den 31 maj 2012.

Utredningstiden för delen om stöd till dagstidningar för nationella minoriteter förlängs. Delbetänkandet ska i stället lämnas senast den 15 september 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Statens stöd till dagspressen

    I propositionen ges förslag till justeringar av driftsstödet så att regelverket anpassas till de nya förutsättningarna som dagspressen står inför.