Proposition från Finansdepartementet

Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket Prop. 2015/16:28

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter.  Lagen ersätter bestämmelser i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och i förordningen om äktenskapsregistret. Syftet med den nya lagen är att ge Skatteverket möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i de aktuella verksamheterna och att samtidigt skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Vidare föreslås vissa förändringar i bestämmelserna i lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet om myndigheters direktåtkomst till folkbokföringsdatabasen och om möjligheten att lämna ut uppgifter till enskilda genom direktåtkomst. Förslagen syftar till att effektivisera utlämnandet av uppgifter samtidigt som hänsyn tas till de enskildas personliga integritet. Det föreslås också att den reglering som finns i förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige till stora delar tas in i en ny lag om identitetskort för folkbokförda i Sverige. En bestämmelse om myndigheters uppgiftsskyldighet gentemot Skatteverket föreslås också flyttas från skatteförfarandeförordningen till skatteförfarandelagen.

De föreslagna bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)