Extra ändringsbudget för 2015 Prop. 2015/16:47

Ansvarig: Finansdepartementet, Regeringen

Propositionen innehåller förslag till ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag för budgetåret 2015.

Ladda ner: