Proposition från Socialdepartementet

Vissa socialförsäkringsfrågor (Prop. 2017/18:10)

Publicerad

Proposition om vissa socialförsäkringsfrågor innehåller tre olika delar. Dels att tre fjärdedels förmånsnivå införs för närståendepenning. Det föreslås också att reglerna för överföring av premiepensionsrätt förenklas genom att det ska räcka att givaren anmäler, att tidsfristen för att anmäla förlängs och att anmälan ska kunna göras elektroniskt. Det lämnas även förslag om att upphäva bestämmelser om hustrutillägg eftersom det inte längre finns någon som får hustrutillägg och förmånen inte längre kan beviljas.

Ladda ner:

Närståendepenning

En person som avstår från arbete för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan få närståendepenning från Försäkringskassan. Närståendepenning kan i dagsläget betalas ut för ¼-dels, ½ samt hel dag. ¾-dels närståendepenning saknas som förmånsnivå, då nivåerna infördes på motsvarande sätt som den tidigare föräldrapenningen, som redan har justerats och innehåller nu en ¾-dels förmånsnivå.
En promemoria med förslaget har varit på remiss med förslaget om att införa en ¾-dels nivå. Som en konsekvens av föreslaget föreslås även att en arbetstagare ska ha rätt till förkortning av arbetstiden till en fjärdedel under tid då han eller hon uppbär tre fjärdedels närståendepenning, vilket är samma skrivningar som för nu existerande nivåer. För att den nya nivån inte ska innebära försämringar i arbetslöshetsförsäkringen föreslås också att tid med mindre än hel närståendepenning ska räknas som överhoppningsbar vid bestämmandet av ramtiden i arbetslöshetsförsäkringen. I dagsläget är bara tid med hel närståendepenning överhoppningsbar på detta sätt.
Förslaget remitterades och ingen av remissinstanserna har haft något att invända mot förslaget.

Överföring av premierätt

Pensionsgruppen har genomfört en särskild granskning utifrån skillnaden mellan kvinnor och mäns pensioner. En analys presenterades i juni 2016 med namnet Jämställda pensioner? En del i rapporten var att analysera hur reglerna för överföring av premiepensionen utnyttjas och hur överföringar påverkar eller skulle kunna påverka pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män.
I rapporten konstateras bland annat att om alla gifta män skulle föra över sin premiepensionsrätt skulle det totala pensionsgapet minska kraftigt. Det finns flera anledningar till att det inte bör vara förval för gifta att överföra premiepensionsrätt, till exempel att det skulle strida mot pensionssystemets grundläggande principer om individuellt intjänande, men också svårigheter att identifiera situationer när förval är lämpligt samt skulle innebära besvär för den enskilde. Förslaget innebär därför att anmälan om överföring förenklas. Det ska räcka med att den som vill överföra anmäler, det ska finnas ett bredare fönster för när detta ska kunna ske. Det ska också kunna göras elektroniskt.

Hustrutillägg

Förmånen hustrutillägg upphörde den 1 januari 2001 och kan efter det inte längre nybeviljas. De som däremot redan fått förmånen beviljad fick den fortsatt utbetald. Antalet kvinnor som får förmånen utbetald har minskat successivt och under 2014 var det totalt två stycken som fick förmånen utbetald.
Hustrutillägg var en inkomstprövad förmån som betalades ut när mannen, som då var huvudförsörjare, gått i pension, men innan kvinnan också gått i pension. Detta för att kompensera för det inkomstbortfall som sker när mannen går i pension. I praktiken har denna förmån varit riktad mot kvinnor som varit hemmafruar, för att skydda familjen innan hon går i pension och då uppbär garantipension. För att ha fått hustrutillägg ska mannen gått i pension, kvinnan ska inte har gått i pension, hon ska ha fyllt 60 år men inte 65 år. Övergångsbestämmelserna för avvecklingen av förmånen utformades på ett sådant sätt att förmånen lever kvar till den sista kvinnan lämnat systemet. Nu har det skett och därför kan nu regelverket avvecklas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Vissa socialförsäkringsfrågor (Prop. 2017/18:10)

    Proposition om vissa socialförsäkringsfrågor innehåller tre olika delar. Dels att tre fjärdedels förmånsnivå införs för närståendepenning. Det föreslås också att reglerna för överföring av premiepensionsrätt förenklas genom att det ska räcka att givaren anmäler, att tidsfristen för att anmäla förlängs och att anmälan ska kunna göras elektroniskt. Det lämnas även förslag om att upphäva bestämmelser om hustrutillägg eftersom det inte längre finns någon som får hustrutillägg och förmånen inte längre kan beviljas.