Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning Dnr S2017/03211/SF

Publicerad

I promemorian föreslås att närståendepenning ska kunna beviljas på tre fjärdedels förmånsnivå. I promemorian föreslås också rätt till förkortad arbetstid vid tre fjärdedels närståendepenning.

Ladda ner:

Förslaget överensstämmer i stort med det regelförenklingsförslag som Försäkringskassan föreslog i Antikrångelkatalogen för 2012. Dessutom föreslås att även tid med mindre än hel närståendepenning ska vara överhoppningsbar vid bestämmandet av ramtiden i arbetslöshetsförsäkringen. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Vissa socialförsäkringsfrågor (Prop. 2017/18:10)

    Proposition om vissa socialförsäkringsfrågor innehåller tre olika delar. Dels att tre fjärdedels förmånsnivå införs för närståendepenning. Det föreslås också att reglerna för överföring av premiepensionsrätt förenklas genom att det ska räcka att givaren anmäler, att tidsfristen för att anmäla förlängs och att anmälan ska kunna göras elektroniskt. Det lämnas även förslag om att upphäva bestämmelser om hustrutillägg eftersom det inte längre finns någon som får hustrutillägg och förmånen inte längre kan beviljas.