Proposition från Finansdepartementet

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Prop. 2017/18:8

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i
inkomstskattelagen justeras. Förslaget innebär att vid en
bedömning av om alla verksamma delägare ska anses som en enda
delägare – och företaget därmed ska anses vara ett fåmansföretag – ska
hänsyn även tas till delägares eller någon närståendes verksamhet, dels i
det företag som äger företaget som prövningen avser, dels i ett annat
företag som ägs av det förstnämnda företaget.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)