Proposition från Finansdepartementet

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ Prop. 2017/18:144

Publicerad

Ladda ner:

Enligt nu gällande bestämmelser får skattetillägg inte tas ut om den
uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. I
propositionen föreslås att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut
skattetillägg vid sådana rättelser. En rättelse ska inte anses vara på eget
initiativ om Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en
generell kontroll, rättelsen har en koppling till den generella kontrollen
och rättelsen görs först två månader efter utgången av den månad då
Skatteverket informerade om den generella kontrollen. I ett sådant fall får skattetillägg tas ut. Enskilda kan således inom en viss tid göra en rättelse med anledning av Skatteverkets information om en generell kontroll utan att drabbas av skattetillägg. Vid rättelser efter tidsfristen får dock skattetillägg tas ut. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

En motsvarande reglering föreslås avseende ansvar för brott enligt
skattebrottslagen.

I propositionen föreslås ändringar i skatteförfarandelagen och skattebrottslagen.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)