Proposition från Socialdepartementet

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Prop 2017/18:233

Publicerad

Regeringen föreslår att läkemedel som har förskrivits utanför läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett läkemedel som ingår i förmånerna.

Ladda ner:

Samma principer som för läkemedel inom förmånerna

Utbytet ska i huvudsak ske enligt samma principer som utbyte av läkemedel som har förskrivits inom förmånerna. Regeringen föreslår också en bestämmelse om utbyte av läkemedel som har förskrivits kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.

Bestämmelser om pris tillämpas även för kostnadsfritt läkemedel

Regeringen föreslår en bestämmelse om att inköps- och försäljningspris som fastställs av Tandvårds- och läkemedlesverket (TLV) ska tillämpas även när läkemedlet är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. Vissa följdändringar föreslås också.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 juni 2020.

Bestämmelsen om att fastställda priser ska tillämpas även när läkemedlet är kostnadsfritt enligt smittskyddslagen och en bestämmelse om att andra yrkeskategorier än läkare ska kunna förskriva läkemedel kostnadsfritt enligt smittskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

    I promemorian föreslås ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. som innebär att ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett tillgängligt läkemedel som ingår i förmånerna.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

    Förslaget i lagrådsremissen handlar om att läkemedel som har förskrivits utanför läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett läkemedel som ingår i förmånerna.

Proposition (1 st)

  • Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

    Regeringen föreslår att läkemedel som har förskrivits utanför läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett läkemedel som ingår i förmånerna.