Proposition från Finansdepartementet

Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz Prop. 2017/18:236

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en skriftväxling mellan
Sverige och Schweiz, verkställd den 8 och 13 december 2017. Skriftväxlingen avser tillämpningen av artikel 10 § 8 i avtalet mellan
Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Det
föreslås även att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz. Ändringen innebär att nämnda skriftväxling ska gälla som lag i
Sverige.

Skriftväxlingen innebär att den svenska respektive den schweiziska
behöriga myndigheten ensidigt får intyga att en pensionsfond är sådan att den omfattas av avtalets definition av pensionsfond.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.