Proposition från

Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser Prop. 2018/19:111

Publicerad

Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen är genomfört i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser. Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse påtalat brister i genomförandet. För att komma till rätta med dessa brister lämnas i propositionen förslag på ändringar i den lagen.

Ladda ner:

I propositionen föreslås bland annat att ett tillsynssystem ska införas
med möjlighet för tillsynsmyndigheten att besluta de förelägganden som behövs för att lagen ska följas. Vidare föreslås ett bemyndigande för tillsynsmyndigheten att meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som behandlas i lagen liksom ett bemyndigande att ta ut avgifter för viss verksamhet. Dessutom justeras några befintliga bestämmelser för att bättre överensstämma med direktivets. De sistnämnda ändringarna är inte föranledda av kommissionens granskning. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser

    Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen är genomfört i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser. Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse påtalat brister i genomförandet. För att komma tillrätta med dessa brister lämnas i lagrådsremissen förslag på ändringar i den lagen.

Proposition (1 st)

  • Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser

    Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen är genomfört i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser. Europeiska kommissionen har i en formell underrättelse påtalat brister i genomförandet. För att komma till rätta med dessa brister lämnas i propositionen förslag på ändringar i den lagen.