Proposition från Justitiedepartementet

EU:s nya tågpassagerarförordning Prop. 2022/23:72

Publicerad

I april 2021 antog Europa­parlamentet och rådet en ny förordning om rättig­heter och skyldig­heter för tåg­resenärer. Förord­ningen innehåller regler om bland annat rätten till ersätt­ning vid förseningar och vilken information rese­närerna ska få. Den inne­håller också regler om åtgärder för att underl­ätta resandet för personer med funktions­nedsättning eller nedsatt rörlighet.

Ladda ner:

Regeringen föreslår lagändringar med anledning av den nya tåg­passagerar­förordningen. Undantag från förord­ningen ska göras för lokala och regionala tågresor. Sådana resor ska även fortsätt­nings­vis regleras av lagen (2015:953) om kollektiv­trafik­rese­närers rättigheter. I den lagen införs ett undantag från rese­närens rätt till prisavdrag om en förse­ning beror på en extra­ordinär händelse, såsom extrema väder­leks­förhållanden eller en större folk­hälso­kris. Detta motsvarar ett liknande undantag från järn­vägs­före­tagens ersätt­nings­skyldig­het som har införts i tåg­passagerar­förord­ningen. Järnvägstrafik som bedrivs för historiska ändamål eller turism ska också undantas från förord­ningens tillämp­nings­område.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • EU:s nya tågpassagerarförordning

    I april 2021 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Den nya förordningen ersätter 2007 års tågpassagerarförordning och innehåller regler om bland annat rätten till ersättning vid förseningar och vilken information resenärerna ska få. Den innehåller också regler om assistans till personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • EU:s nya tågpassagerarförordning

    I april 2021 antog Europa­parla­mentet och rådet en ny förord­ning om rättig­heter och skyldig­heter för tåg­rese­närer. Förord­ningen inne­håller regler om bland annat rätten till ersätt­ning vid förse­ningar och vilken informa­tion rese­närerna ska få. Den inne­håller också regler om åtgärder för att under­lätta resandet för perso­ner med funktions­ned­sättning eller nedsatt rörlig­het.

Proposition (1 st)

  • EU:s nya tågpassagerarförordning

    I april 2021 antog Europa­parlamentet och rådet en ny förordning om rättig­heter och skyldig­heter för tåg­resenärer. Förord­ningen innehåller regler om bland annat rätten till ersätt­ning vid förseningar och vilken information rese­närerna ska få. Den inne­håller också regler om åtgärder för att underl­ätta resandet för personer med funktions­nedsättning eller nedsatt rörlighet.