Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

EU:s nya tågpassagerarförordning Ds 2022:23

Publicerad

I april 2021 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Den nya förordningen ersätter 2007 års tågpassagerarförordning och innehåller regler om bland annat rätten till ersättning vid förseningar och vilken information resenärerna ska få. Den innehåller också regler om assistans till personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Ladda ner:

Genom den nya förordningen stärks tågresenärernas rättigheter i ett antal avseenden. Bland annat förbättras rätten till ombokning vid förseningar. Det ställs också större krav på järnvägsföretagens assistans till personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Samtidigt införs det ett undantag från järnvägsföretagens skyldighet att betala ersättning vid förseningar om dessa beror på till exempel extrema väderleksförhållanden eller större folkhälsokriser.

Den nya förordningen ska börja tillämpas den 7 juni 2023. Den blir direkt tillämplig i Sverige men det behövs ändringar i kompletterande svenska bestämmelser. I promemorian lämnas de författningsförslag som är lämpliga med anledning av den nya förordningen. Det föreslås bland annat att lokal och regional trafik även i fortsättningen ska undantas från tågpassagerarförordningens tillämpningsområde. Det lämnas också förslag till ett undantag från transportörernas ersättningsskyldighet vid förseningar i lokal och regional kollektivtrafik som beror på extraordinära händelser. Förslaget i den delen motsvarar undantaget i den nya tågpassagerarförordningen.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 7 juni 2023.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • EU:s nya tågpassagerarförordning

    I april 2021 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Den nya förordningen ersätter 2007 års tågpassagerarförordning och innehåller regler om bland annat rätten till ersättning vid förseningar och vilken information resenärerna ska få. Den innehåller också regler om assistans till personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • EU:s nya tågpassagerarförordning

    I april 2021 antog Europa­parla­mentet och rådet en ny förord­ning om rättig­heter och skyldig­heter för tåg­rese­närer. Förord­ningen inne­håller regler om bland annat rätten till ersätt­ning vid förse­ningar och vilken informa­tion rese­närerna ska få. Den inne­håller också regler om åtgärder för att under­lätta resandet för perso­ner med funktions­ned­sättning eller nedsatt rörlig­het.

Proposition (1 st)

  • EU:s nya tågpassagerarförordning

    I april 2021 antog Europa­parlamentet och rådet en ny förordning om rättig­heter och skyldig­heter för tåg­resenärer. Förord­ningen innehåller regler om bland annat rätten till ersätt­ning vid förseningar och vilken information rese­närerna ska få. Den inne­håller också regler om åtgärder för att underl­ätta resandet för personer med funktions­nedsättning eller nedsatt rörlighet.