Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

EU:s nya tågpassagerarförordning

Publicerad

I april 2021 antog Europa­parla­mentet och rådet en ny förord­ning om rättig­heter och skyldig­heter för tåg­rese­närer. Förord­ningen inne­håller regler om bland annat rätten till ersätt­ning vid förse­ningar och vilken informa­tion rese­närerna ska få. Den inne­håller också regler om åtgärder för att under­lätta resandet för perso­ner med funktions­ned­sättning eller nedsatt rörlig­het.

Ladda ner:

Regeringen föreslår lag­änd­ringar med anledning av den nya tåg­passagerar­förord­ningen. Undan­tag från förord­ningen ska göras för lokala och regionala tågresor. Sådana resor ska även fort­sätt­nings­vis regleras av lagen (2015:953) om kollektiv­trafik­rese­närers rättig­heter. I lagen införs ett undan­tag från rese­närens rätt till pris­avdrag om en för­sening beror på en extra­ordinär händelse, såsom extrema väder­leks­förhål­landen eller en större folk­hälso­kris. Detta mot­svarar ett liknande undan­tag från järnvägs­före­tagens ersätt­nings­skyldig­het som har införts i tåg­passagerar­förord­ningen. Järn­vägs­trafik som bedrivs för histo­riska ända­mål eller turism ska också undan­tas från förord­ningen. Regeringen före­slår även ändringar av reglerna om tillsyn och sanktioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • EU:s nya tågpassagerarförordning

    I april 2021 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Den nya förordningen ersätter 2007 års tågpassagerarförordning och innehåller regler om bland annat rätten till ersättning vid förseningar och vilken information resenärerna ska få. Den innehåller också regler om assistans till personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • EU:s nya tågpassagerarförordning

    I april 2021 antog Europa­parla­mentet och rådet en ny förord­ning om rättig­heter och skyldig­heter för tåg­rese­närer. Förord­ningen inne­håller regler om bland annat rätten till ersätt­ning vid förse­ningar och vilken informa­tion rese­närerna ska få. Den inne­håller också regler om åtgärder för att under­lätta resandet för perso­ner med funktions­ned­sättning eller nedsatt rörlig­het.

Proposition (1 st)

  • EU:s nya tågpassagerarförordning

    I april 2021 antog Europa­parlamentet och rådet en ny förordning om rättig­heter och skyldig­heter för tåg­resenärer. Förord­ningen innehåller regler om bland annat rätten till ersätt­ning vid förseningar och vilken information rese­närerna ska få. Den inne­håller också regler om åtgärder för att underl­ätta resandet för personer med funktions­nedsättning eller nedsatt rörlighet.

Laddar...