Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ändrade regler för tågpassagerare

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagändringar om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, med anledning av EU:s nya tågpassagerarförordning. På detta sätt anpassas befintligt regelverk till EU:s nya förordning.

I april 2021 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Förordningen innehåller regler om bland annat rätten till ersättning vid förseningar och vilken information resenärerna ska få. Den innehåller också regler om åtgärder för att underlätta resandet för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Regeringen föreslår att undantag från förordningen ska göras för lokala och regionala tågresor. Vid sådana resor ska resenären ha rätt till ersättning för förseningar i fler fall än vad som gäller enligt tågpassagerarförordningen. I enlighet med förändringarna i EU:s nya tågpassagerarförordning begränsas dock trafikföretagens skyldighet att utge ersättning när förseningar i kollektivtrafiken beror på en extraordinär händelse, såsom extrema väderleksförhållanden eller en större folkhälsokris.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 7 juni 2023.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl