Proposition från Finansdepartementet

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien Prop. 2019/20:43

Publicerad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt antar en lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien.

Ladda ner:

Ändringsprotokollet innebär främst ändrade bestämmelser om uttag av
källskatt på betalningar avseende utdelning, ränta och royalty. De
begränsande nivåerna för uttag av sådan skatt sänks eller i vissa fall införs. Genom en bestämmelse om s.k. mest gynnad nation tillförsäkras Sverige långsiktigt konkurrenskraftiga villkor på detta område i förhållande till viktiga konkurrentländer.

Till följd av det projekt som OECD med stöd av G20-länderna har
genomfört för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster införs även nya minimistandarder på skatteavtalsområdet. Främst innebär detta att bestämmelser införs som ger möjlighet för en avtalsslutande stat att neka avtalsförmåner i syfte att motverka avtalsmissbruk.

I övrigt införs särskilda bestämmelser om beskattning av delägarbeskattade subjekt. Bestämmelserna om dubbelt hemvist för bolag ändras och avtalets artikel om informationsutbyte uppdateras.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.

Ändringarna i skatteavtalet föreslås införlivas i svensk rätt genom
antagandet av en ny lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien.

Den nuvarande förordningen om tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien med tillhörande tillämpningsförordning om kupongskatt föreslås upphävas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

    I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt antar en lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien.

Riksdagsbeslut (1)