Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset Prop. 2019/20:146

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19.

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag om att det ska införas en upplysningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer vid extraordinära händelser i fredstid kan meddela föreskrifter om att den studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning än vad som annars följer av studiestödslagen.

Förslag lämnas även till tillfälliga ändringar i arbetslöshetsförsäkringen.
Regeringen föreslår bl.a. en förkortning av den tid som en person måste ha varit medlem i en arbetslöshetskassa för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning och att arbetsvillkoret ska kunna uppfyllas före det senaste inträdet i en arbetslöshetskassa. Det föreslås även att det ska krävas färre arbetade timmar för att uppfylla arbetsvillkoret och att karensvillkoret avskaffas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 april 2020.

Vidare innehåller propositionen förslag till ändringar i statens budget för budgetåret 2020. Ökade medel föreslås bl.a. tillföras för ett tillfälligt stöd för företags hyreskostnader i vissa sektorer, för testning av om personer är smittade av det nya coronaviruset samt för inköp av intensivvårdsutrustning och personlig skyddsutrustning. Dessutom föreslås medel anvisas för stöd till kultur och idrott samt stöd till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer och till organisationer som arbetar med stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Genväg