Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

En moderniserad radio- och tv-lag Prop. 2019/20:168

Publicerad

I propositionen lämnas förslag på hur ändringar i EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) ska genomföras. Genomförandet sker i huvudsak genom ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Bland annat införs ett nytt kapitel om videodelningsplattformar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar

  En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för genomförande av Europarlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (ändringsdirektivet), som förväntas antas inom kort.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En moderniserad radio- och tv-lag

  Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar. Utredningen redovisar i betänkandet sina förslag och bedömningar i dessa avseenden och i några närliggande frågor. Utredningens förslag avser i huvudsak ändringar i radio- och tv-lagen.

Lagrådsremiss (1 st)

 • En moderniserad radio- och tv-lag

  I lagrådsremissen lämnas förslag på hur ändringar i EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) ska genomföras. Genomförandet sker i huvudsak genom ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Regeringen föreslår bland annat att bestämmelser om videodelningsplattformar införs och att reglerna för annonstid för tv-sändningar ändras och blir mer flexibla.

Proposition (1 st)

 • En moderniserad radio- och tv-lag

  I propositionen lämnas förslag på hur ändringar i EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster (AV-direktivet) ska genomföras. Genomförandet sker i huvudsak genom ändringar i radio- och tv-lagen (2010:696). Bland annat införs ett nytt kapitel om videodelningsplattformar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2020.

Riksdagsbeslut

Laddar...