Proposition från Socialdepartementet

En tillfällig covid-19-lag Prop. 2020/21:79

Publicerad

Regeringen föreslår en tillfällig lag om begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19. Det allmänna ska i föreskrifter och beslut åtgärda trängsel eller förhindra smittspridning på annat sätt. Lagen gör träffsäkra åtgärder möjliga. Åtgärderna ska inte i onödan hindra verksamheter som kan genomföras på ett säkert sätt.

Ladda ner:

Om det behövs ska särskilda begränsningar kunna införas för verksamheter och platser som:
• allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
• platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten
• handelsplatser som är öppna för allmänheten
• kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
• platser för privata sammankomster.

Storlek på sällskap och förbud att vistas på platser

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att förbjuda att man samlas i sällskap av en viss storlek på platser där allmänheten har tillträde. Regeringen föreslår också en möjlighet att förbjuda att man vistas i exempelvis en park eller på en badplats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Begränsningar för servering

Regeringen föreslår att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ändras så att den ger ytterligare möjligheter för att införa begränsningar för serveringsställen. I samband med det föreslår regeringen också följdändringar i ordningslagen.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Den nya lagen ska, enligt förslaget, gälla tillfälligt och upphöra att gälla vid utgången av september 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Covid-19-lag

    Socialdepartementet föreslår en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19. Det allmänna kan med stöd av lagen motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Lagen möjliggör träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar verksamhet som kan genomföras på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Remiss

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Covid-19-lag

    I lagrådsremissen föreslås en ny lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Det allmänna ska enligt förslaget genom föreskrifter och beslut kunna vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på annat sätt förhindra smittspridning. Den nya lagen är avsedd att möjliggöra träffsäkra åtgärder som inte i onödan hindrar sådan verksamhet som kan genomföras på ett från smittskyddssynpunkt säkert sätt.

Proposition (1 st)

  • En tillfällig covid-19-lag

    Regeringen föreslår en tillfällig lag om begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19. Det allmänna ska i föreskrifter och beslut åtgärda trängsel eller förhindra smittspridning på annat sätt. Lagen gör träffsäkra åtgärder möjliga. Åtgärderna ska inte i onödan hindra verksamheter som kan genomföras på ett säkert sätt.

Riksdagsbeslut