Proposition från Finansdepartementet

Avskaffad reklamskatt Prop. 2021/22:20

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att reklamskatten – i enlighet med riksdagens
tillkännagivande – avskaffas genom att lagen om skatt på
annonser och reklam upphävs. Vidare föreslås följdändringar i lagen
om förhandsbesked i skattefrågor, lagen om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m., skatteförfarandelagen och tullagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut