Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar Prop. 2021/22:74

Publicerad

Ladda ner:

Enligt nuvarande regler har en försäkringstagare inte lagstadgad rätt att få en individuell livförsäkring återköpt av försäkringsföretaget om försäkringsavtalet ingåtts före den 1 januari 2006. En försäkringstagare har inte heller rätt att överföra (flytta) värdet av en sådan försäkring till en annan försäkring om försäkringsavtalet ingåtts före den 1 juli 2007.

I propositionen behandlas frågor om en utvidgad rätt till återköp och flytt av individuella livförsäkringar där försäkringstagarna eller andra ersättningsberättigade bär placeringsrisken, vilket i dag utgörs av fond- och depåförsäkringar. Det föreslås att den lagstadgade rätten till återköp och flytt ska gälla oavsett när ett fond- och depåförsäkringsavtal har ingåtts. Det föreslås vidare att bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar ska tillämpas även i fråga om sådana försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 juli 2007.

Därutöver föreslås ändringar i årsredovisningslagen och i lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag som endast avser rättelser av felaktiga hänvisningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Laddar...