Proposition från Socialdepartementet

Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen Prop. 2021/22:137

Publicerad

I propositionen föreslås att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. Läget bedöms nu som tillräckligt stabilt för att fortsätta avvecklingen av smittskyddsåtgärderna.

Ladda ner:

Riksdagen har dessutom tillkännagett för regeringen att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag som innebär att lagarna endast ska fortsätta att gälla till utgången av mars 2022 (se bet. 2021/22:SoU9 punkt 3, rskr. 2021/22:128). De tillfälliga bestämmelserna i ordningslagen (1993:1617) som anknyter till covid-19-lagen föreslås också upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.
Regeringen föreslår även att sjukdomen covid-19 inte längre ska anges som en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)