Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen S2022/00468

Publicerad

I promemorian föreslås att Lagen om särskilda begräsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.

Ladda ner:

Förslaget har tagits fram med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen som beslutades den 19 januari 2022.

I promemorian föreslås också att de tillfälliga bestämmelserna i ordningslagen som anknyter till covid-19-lagen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)