Proposition från Utrikesdepartementet

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet 2021/22:222

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en proposition som innehåller förslag till vissa ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

Ladda ner:

Ändringarna innebär i huvudsak att den svenska lagstiftningen justeras med anledning av Lissabonfördraget och andra nu gällande EU-förordningar. Regeringen får rätt att meddela föreskrifter om villkor för användning och avyttring av vissa varor för att frihet från tull ska gälla för EU:s institutioner och organ samt personer knutna till dessa. Regeringen får även rätt att meddela föreskrifter om tullfrihet inom området för vissa överenskommelser och internationella konventioner.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

    Den nuvarande svenska lagstiftningen om tullfrihet står inte i överensstämmelse med EU:s gemensamma lagstiftning om tullfrihet i alla delar. Syftet med promemorian är att göra en översyn av det befintliga regelverket, d.v.s. lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

    I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet. Ändringarna innebär i huvudsak att den svenska lagstiftningen justeras med anledning av Lissabonfördraget och andra nu gällande EU-förordningar.

Proposition (1 st)