Remiss av promemorian Översyn av vissa bestämmelser om tullbestämmelser Diarienummer: UD2019/09373

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Utrikesdepartementet har remitterat promemorian Översyn av vissa bestämmelser om tullbestämmelser.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Utrikesdepartementet senast den 10 oktober 2019.

Genvägar

Ds 2019:11 Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.