Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet Ds 2019:11

Publicerad

Den nuvarande svenska lagstiftningen om tullfrihet står inte i överensstämmelse med EU:s gemensamma lagstiftning om tullfrihet i alla delar. Syftet med promemorian är att göra en översyn av det befintliga regelverket, d.v.s. lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Ladda ner:

I promemorian föreslås nya bestämmelser som inte står i strid med den EU-rättsliga lagstiftningen och även kompletterande regler till utfyllnad av den EU-rättsliga regleringen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

    Den nuvarande svenska lagstiftningen om tullfrihet står inte i överensstämmelse med EU:s gemensamma lagstiftning om tullfrihet i alla delar. Syftet med promemorian är att göra en översyn av det befintliga regelverket, d.v.s. lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

    I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i lagen (1994:1547) om tullfrihet. Ändringarna innebär i huvudsak att den svenska lagstiftningen justeras med anledning av Lissabonfördraget och andra nu gällande EU-förordningar.

Proposition (1 st)