Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar 2022/23:40

Publicerad

I propositionen föreslås en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen (2008:579) för uppgifter i förklaringar inom ramen för eftergiftsprogram och förlikningsinlagor.

Ladda ner:

Den föreslagna bestämmelsen utgör ett led i genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Konkurrensverkets befogenheter

    I denna promemoria lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Konkurrensverkets befogenheter

    I lagrådsremissen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av konkurrensskadeavgift ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Verkets beslut ska kunna överklagas till domstolen.

Proposition (1 st)

  • Konkurrensverkets befogenheter

    I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av konkurrensskadeavgift ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Verkets beslut ska kunna överklagas till domstolen.