Skrivelse från Miljödepartementet

Svenska miljömål visar vägen! Skr. 2013/14:145

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna skrivelse ger regeringen en samlad redovisning av utvecklingen av miljömålssystemet inklusive de strategier och etappmål som har beslutats. De insatser som bidrar till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen redovisas översiktligt.

Regeringen har ambitionen att en gång varje mandatperiod lämna en samlad redovisning av arbetet med miljökvalitetsmålen till riksdagen. Denna skrivelse är den tredje samlade redovisningen av arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.