Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om sjukskrivning Skr. 2016/17:170

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Är sjukskrivning bra för hälsan? (RiR 2016:31).

Ladda ner:

Regeringen anser att mer kunskap behövs för att rätt stöd ska ges i en
sjukskrivningsprocess för att individen ska komma åter i hälsa och
arbete. Rapporten innehåller inga uttalade rekommendationer, och regeringen avser därför inte att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition