Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag Skr. 2017/18:201

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som görs i Riksrevisionens rapport Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar (RiR 2017:35).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat konsekvenserna av den inskränkning av revisionsplikten för aktiebolag som trädde i kraft 2010. Riksrevisionen anför att kostnadsbesparingen för de bolag som väljer att inte ha någon revisor är liten och att dessa bolag har lägre tillväxt än bolag som har revisor. Enligt Riksrevisionen kan reformen, tillsammans med andra regelförenklingar, ha underlättat ekonomisk brottslighet och skatteundandragande. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att verka för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag.

Regeringen anser att Riksrevisionens iakttagelser av reformens konsekvenser är värdefulla och kommer att beakta iakttagelserna i det fortsatta arbetet med regelförenkling samt förebyggandet av ekonomisk brottslighet och skatteundandragande. Iakttagelserna utgör enligt regeringens mening dock inte tillräckliga skäl för att i nuläget verka för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. Regeringen vidtar i stället andra åtgärder för att komma till rätta med de problem som Riksrevisionen tar upp.

I skrivelsen behandlas även riksdagens tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Regeringen avser inte vidta några åtgärder med anledning av tillkännagivandet.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport och riksdagens tillkännagivande är slutbehandlade.