Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning Skr. 2019/20:48

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning – ett trubbigt verktyg för att minska löneskillnaderna mellan könen (RiR 2019:16).

Ladda ner:

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelse om att det kan
finnas behov av ökad kunskap om hur löneskillnader mellan kvinnor och män skiljer sig åt mellan olika branscher och arbetsgivare av olika storlek och avser därför att analysera frågan vidare.

Reglerna om lönekartläggning har ändrats flera gånger sedan de
infördes, senast 2017. Regeringen avser att följa lagstiftningen innan man överväger en eventuell översyn.

Regeringen har gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att vidta
särskilda kunskapshöjande åtgärder för att arbetsgivare ska ha kännedom om kraven i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder. En utredning har också tillsatts för att analysera om nuvarande bestämmelser om tillsyn över aktiva åtgärder är effektiva och ändamålsenliga (dir. 2018:99).

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens
rapport är slutbehandlad.

Laddar...