Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro Skr. 2019/20:50

Publicerad

I skrivelsen bedömer regeringen Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?

Ladda ner:

Osakliga eller sakliga skillnader i sjukskrivning

Riksrevisionen fann bland annat att könsskillnaden i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa till viss del förefaller osaklig. Däremot fann Riksrevisionen inte några sådana osakliga könsskillnader bland patienter med smärtdiagnos.

Granskningen har inte svarat på om kvinnor sjukskrivs mer, eller om män sjukskrivs mindre, än vad sjukförsäkringens regelverk medger.

Regeringen anser att det är svårt att dra en skarp gräns mellan osakliga och sakliga skillnader i läkarnas bedömning av patientens behov av sjukskrivning.

Regeringen instämmer i att osäkerheten i bedömningen av arbetsförmåga behöver minska.

Förklaring till kvinnors höga sjukfrånvaro

Kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre än mäns. Det är bekymrande. Regeringen förklarar bland annat frånvaron med att arbetsmarknaden är könssegregerad. Män och kvinnor möter olika arbetsförhållanden. En annan förklaring är kvinnors dubbelarbete, det vill säga kombinationen av förvärvsarbete med huvudansvaret för barn och hem.

Åtgärder för uppföljning

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att uppdra åt Försäkringskassan att följa upp läkarintygen för män och kvinnor på olika vårdgivarenheter.

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har i redovisningen av regeringsuppdraget om bättre dialog mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården (dnr S2018/00530/SF) beskrivit åtgärder som myndigheterna ska vidta.

Regeringen följer Socialstyrelsens och Försäkringskassans fortsatta arbete.

Uppmuntra vården att minska osakliga könsskillnader i vården

Riksrevisionen föreslår att regeringen tillsätter en utredning som bland annat ska föreslå hur hälso- och sjukvården ska uppmuntras att minska osakliga könsskillnader i sjukfrånvaron.

Regeringen bedömer att minskad osäkerhet i arbetsförmågebedömningen bäst uppnås genom de åtgärder som nu vidtas.

Regeringen fortsätter arbeta för jämlika levnadsvillkor för män och kvinnor och jämställd sjukfrånvaro. Dock ser regeringen nu inte behov av att tillsätta en sådan utredning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition