Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning – ett otydligt uppdrag (RiR 2021:19).

Ladda ner:

Granskningen visar enligt Riksrevisionen att det finns brister i Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivningar då det gäller både effektivitet och enhetlighet.

Regeringen anser att Riksrevisionens iakttagelser i stort stämmer
överens med det regeringen uppmärksammat i fråga om förebyggande
sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

I skrivelsen redovisar regeringen vidtagna åtgärder som är av relevans
utifrån Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Riksdagsbeslut